Strona główna » Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Informacje ogólne o Spółce

 

PGE Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Ceramiczna 6, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego VII Wydział Gospodarczy w Toruniu nr KRS 0000021671, posiada NIP: PL 879 017 06 62.

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego Spółki wynosi 39.044.129 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć) złotych .

Kapitał zakładowy dzieli się na 39.044.129 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złotych (słownie złotych: jeden) każda.

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:

  • produkcja, dystrybucja i obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej.