Strona główna » Dla instytucji » Przyłącz się do nas

Dla instytucji

Przyłącz się do nas

Jak się przyłączyć?

Jesteś przedsiębiorcą, prezesem spółdzielni mieszkaniowej, właścicielem lub zarządcą obiektu lub nim będziesz po jego wybudowaniu? Zastanawiasz się w jaki sposób pokryć potrzeby na ciepło w Twoim budynku?
- Rozważ możliwość podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej, to najlepsze rozwiązanie gwarantujące komfort, bezpieczeństwo i konkurencyjne warunki cenowe!

Posiadasz własną kotłownię lecz jest ona nieefektywna, masz problemy z jej eksploatacją czy niepokoją Cię stale rosnące ceny paliwa?
- W ramach realizacji programu "Konwersja kotłowni lokalnych" PGE Toruń S.A. jest w stanie zaoferować rozwiązanie, które nie będzie dla Ciebie kłopotliwe i przede wszystkim będzie korzystne dla Twojego portfela - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta osobiście w siedzibie Biura przy ul. Ceramicznej 6 lub telefonicznie pod numerem: 56 659 43 40. Udzielimy Ci wszelkiej pomocy i pomożemy podjąć decyzje, a następnie wykonamy ustalony zakres prac.

W tym celu przekaż nam:

 • jakąkolwiek dokumentację (projekt, koncepcję, plan zabudowy), z której będzie wynikało jakie są potrzeby cieplne budynku - moc i zużycie ciepła - oraz w jakich celach ciepło będzie wykorzystywane (ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja);
 • jeżeli jeszcze nie dysponujesz dokumentacją, do wstępnej oceny wystarczą dane ogólne (na jaki cel potrzebne jest ciepło, jaka jest powierzchnia i kubatura Twojego obiektu);
 • wypełnij Wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Do pobrania: Wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Na tej podstawie w ciągu ok. 2 tygodni przekażemy opracowaną ofertę, w której określimy:

 • Potrzebną moc cieplną i zużycie ciepła w ciągu roku i w każdym jego miesiącu;
 • Koszty zakupu ciepła z podziałem na część stałą i zmienną, w układzie miesięcznym i rocznym;
 • Na życzenie, porównanie z kosztami źródeł ciepła opartych o inne paliwa;
 • Ogólny podział zakresu prac pomiędzy nami, konieczny dla podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • Informacje o kosztach przyłączenia. Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki wyróżniające nas od firm oferujących inne źródła ciepła i paliwa. Szczegółowo piszemy o tym w części koszty przyłączenia.

Aby ostatecznie przyłączyć się do sieci należy:

 • Złożyć wniosek o przyłączenie do sieci.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • tytuł prawny do nieruchomości, na którym będzie budowany obiekt lub na gotowy obiekt,
  • mapę stanu prawnego,
  • uwierzytelnione ksera dokumentów związanych z działalnością firmy, instytucji: decyzja o nadanie NIP i numeru identyfikacji REGON oraz odpis z KRS;
 • W ciągu ok. 1 tygodnia PGE Toruń S.A. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci wskazując między innymi na konieczność uzgodnienia i podpisanie umowy przyłączeniowej;
 • Podpisać umowy o dostawę ciepła. Umowa określa m.in.:
  • prawa i obowiązki obu stron,
  • standardy jakościowe obsługi klienta,
  • sposoby i terminy wprowadzania zmian do umowy,
  • zamówiona moc cieplna,
  • ceny i opłaty jednostkowe za dostarczone ciepło,
  • terminy opłat za dostarczone ciepło,

   oraz tabelę regulacyjną na dany sezon grzewczy.

Koszty przyłączenia

Na koszt przyłączenia składają się koszty wykonania projektów i robót związanych z wykonaniem:

 • przyłącza cieplnego od sieci ciepłowniczej do węzła usytuowanego w obiekcie;
 • węzła ciepłowniczego wraz z aparaturą do rozliczania zużycia ciepła, wody, energii elektrycznej,
 • prac niezbędnych do przygotowania pomieszczenia do montażu węzła.

Aktualnie PGE Toruń S.A. stosuje następujące zasady przy ustalaniu podziału kosztów:

 • przyłącze finansuje w całości PGE Toruń S.A., chociaż prawo pozwala żądać od odbiorcy partycypacji wysokości 25% kosztów przyłącza;
 • węzeł i aparaturę w zdecydowanej większości finansuje PGE Toruń S.A. W niektórych przypadkach proponujemy, aby koszty te ponosił odbiorca (wtedy jednocześnie ponosi mniejsze, bieżące koszty zakupu ciepła);
 • przygotowanie pomieszczenia na węzeł finansuje odbiorca.

Jednocześnie PGE Toruń S.A. oczekuje, że odbiorca udzieli zgody na bezpłatne ułożenie sieci, a następnie jej eksploatowanie w gruncie należącym do niego. Podobna zasada obowiązuje w przypadku użytkowania przez naszą firmę pomieszczenia, w którym zainstalowany jest węzeł.

PGE Toruń S.A. dofinansowuje działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego toruńskiej Starówki i Bydgoskim Przedmieściu. Dofinansowaniem objęci są właściciele budynków i użytkownicy lokali usytuowanych na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego sposobu ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą. Można uzyskać do 50% zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyłączeniem budynku (lokalu) do msc. W przypadku korzystania z dotacji gminnych łączna wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 75%. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania znajdziecie Państwo w Regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Szczegółowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. (56) 659 43 40, mail: bok.pgetorun@gkpge.pl.

 

Efektywny system ciepłowniczy w Toruniu - korzystny współczynnik Wpc dla sieci ciepłowniczej w Toruniu

 • Dzięki nowej, kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej toruński system ciepłowniczy spełnia wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego.
 • Podłączenie budynku do efektywnego systemu ciepłowniczego pomoże inwestorem spełnić wymogi dotyczące uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zużywanej przez budynek [EP], poprzez niski współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc sieci ciepłowniczej
 • Dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracji wartość współczynnika Wpc dla sieci w Toruniu
  za 2018 r. wyniosła 0,61.

Wpc to współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy (źródło + sieć). Jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania efektywności energetycznej budynków tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [EP], zużywanej przez budynek. Podłączenie przez inwestora budynku do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik Wpc jest bardzo niski pozwala na spełnienie wymogów określonych w przepisach budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynku.

Program Lojalnościowy Rozwój Rynku

Chcąc wyróżnić i nagrodzić swoich wieloletnich partnerów na rynku ciepła, PGE Toruń S.A. kontynuuje Program Lojalnościowy Rozwój Rynku.

Adresaci programu:

Program ten, jak w roku poprzednim, skierowany jest do przedsiębiorstw
i podmiotów współpracujących od kilku lat z PGE Toruń S.A. przy rozwoju rynku ciepła sieciowego.

Korzyści dla partnerów:

 • Klienci, których budynki podłączone do msc do dnia 30 września 2015 r., będą miały największą moc zamówioną, mogą ubiegać się o cenne nagrody. Trzej laureaci otrzymają dofinansowanie na inwestycje prospołeczne, mające służyć użytkownikom podłączonych do sieci obiektów.
 • Dzięki programowi nasi Klienci mogą zyskać więcej z codziennej współpracy z naszą Spółką. Wystarczy tylko wybierać ciepło sieciowe jako źródło ogrzewania dla nowopowstających lub istniejących obiektów!

 

Na dofinansowania przeznaczono aż 100 000 zł!

Do pobrania

REGULAMIN Programu wsparcia społeczności lokalnej

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Programu Lojalnościowego!

O szczegółowe informacje możecie Państwo pytać pracowników Biura Marketingu PGE Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, tel. 56 659 43 38, 659 43 33.